Skip to main content
x

የአበሻ ጐመን በጐድን አጥንት

አስፈላጊ ጥሬ ዕቃዎች                                            3 መካከለኛ ጭልፋ (300 ግራም) በትልልቁ የተከተፈ የአበሻ ጐመን 2 ኪሎ ግራም በአጭር፣ በአጭሩ የተቆራረጠ የበግ፣ የበሬ ወይም የጥጃ የጐድን አጥንት